Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Reset &MindChange uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van het vertrouwenswerk zoals is vastgelegd in de Jeugdwet. Uw persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Reset &MindChange hanteert passende beveiligingsmaatregelen en beveiligingsprocedures om persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Algemene privacyverklaring Reset &MindChange heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers van instanties waar vertrouwenswerk wordt uitgevoerd, van derden (zoals leveranciers of andere externe partners) en van onze eigen medewerkers. In deze privacyverklaring staat genoemd welke rechten deze personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefen. Ook staat in deze verklaring informatie over wie verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens en wie de functionaris gegevensbescherming is. Link naar privacyverklaring

Privacybeleid vertrouwenswerk

Naast de algemene privacyverklaring heeft Reset &MindChange een Privacybeleid vertrouwenswerk opgesteld. Daarin vertellen we uitgebreider hoe wij specifiek omgaan met persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van het vertrouwenswerk. Het gaat om onze cliënten: alle jeugdigen, (pleeg)ouders en verzorgers die vragen en klachten hebben over jeugdhulp en daarover contact hebben met onze vertrouwenspersonen. De belangrijkste punten uit het Privacybeleid vertrouwenswerk voor onze (toekomstige) cliënten hebben we hieronder op een rij gezet:

Doel en de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens Reset &MindChange verwerkt uw gegevens met als doel u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw rechten en het verbeteren van uw (rechts)positie in de jeugdhulp. Reset &MindChange verwerkt persoonsgegevens van cliënten vanuit de grondslag ‘gerechtvaardigd belang van Reset &MindChange en zijn opdrachtgevers’ (het ministerie van VWS, gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming). Dit ‘gerechtvaardigd belang’ betekent dat we het vertrouwenswerk in het kader van de Jeugdwet uitvoeren.

Beleidsverklaring

Als u de beleidsverklaring van Reset & MindChange wilt inzien dan kunt u dit opvragen via info@resetmindchange.nl

Het ECD

De vertrouwenspersoon legt uw gegevens vast in een Electronisch ClientenDossier. Dit wordt digitaal bewaard in het ECD. Uw eigen vertrouwenspersoon en zijn of haar vervanger kan deze gegevens inzien. Reset & MindChange geeft, zonder uw toestemming, geen informatie van u door aan anderen. Wij kunnen daar een uitzondering op maken, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over uw veiligheid of de veiligheid van anderen (zie artikel 9 van het privacybeleid). In dat geval zal de vertrouwenspersoon u daarover informeren. Na afsluiting van de ondersteuning aan u, bewaart Reset & MindChange uw persoonsgegevens vijftien jaar. Daarna wordt uw cliëntdossier vernietigd.

Uw rechten

Als Reset &MindChange persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u de volgende rechten:

  • het recht op inzage in uw cliëntdossier
  • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
  • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensU kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te sturen aan de directeur-bestuurder van Reset & MindChange.

Privacy en deze website

Online formulieren
Op deze website staan contact. Als u een van deze online formulieren invult en verstuurt, dan leggen wij de door u ingevulde persoonsgegevens vast om met u in contact te komen. Lukt dit niet, dan verwijderen wij uw gegevens na 4 weken.

Google Analytics Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Wij hebben ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hierbij houden wij ons aan de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie maart 2018). Deze richtlijn stelt dat het ons is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 6, onder F van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft ons voor dat wij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang.

Reset &MindChange heeft de implicaties voor de privacy van websitebezoekers beperkt door:
een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten.
Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP).
‘gegevens delen met Google’ uit te zetten.
‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten.
de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen.
websitegebruikers te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-in aan te bieden.

Privacyklachten

Heeft u klachten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Bespreek dit dan met de vertrouwenspersoon of diens teammanager. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen via info@resetmindchange.nl

 

KLACHTENREGELING

Heeft u klachten?

Bij Reset &MindChange staan kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Het kan voorkomen dat u vindt dat u niet goed bent behandeld. Dit kan verschillende redenen hebben, we nemen u mening serieus. Met u klacht kunnen wij onze hulpverlening verbeteren en werken aan een oplossing.

Wanneer u klachten heeft over de behandeling dient u dat eerst met uw behandelaar te bespreken. Lost dit het probleem niet op dan kunt u contact opnemen met de directie, dhr R. Matta. Te bereiken via 088 20 41 300. Als de klacht niet telefonisch opgelost is volgt er een uitnodiging voor een gesprek waarin wij trachten om met de betreffende behandelaar en u tot een oplossing te komen. Praat u liever met een onafhankelijk tussenpersoon dan kunt dit doen bij de Geschillencommissie Wkkgz en /of Klachtencommissie Jeugdwet en dienstverlening van Erisietsmisgegaan.nl.

Vergeet daarbij niet de naam van de behandelaar te vermelden, evenals een korte beschrijving van de reden dat er een klacht ingediend wordt.

Reset &MindChange volgt daarbij de beroepscode/gedragscode van SKJ, NVO en NIP, volgt de klachtencommissie voor de Wet zorg en dwang, Wet verplichte ggz voor jeugdigen en de Jeugdwet.

 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

De volledige naam van het AKJ is Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Reset & MindChange.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?  

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Reset & MindChange, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Reset & MindChange.

Zo bereik je het AKJ

Bel naar 088 – 555 1000

Mail naar info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.